Trečiadienis, 11 lapkričio 2020 10:58

Ikimokyklinis ugdymas

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

PATVIRTINTA
Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio
direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. V-57
PRITARTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymu
Nr. A1-1036


RASEINIŲ R. ARIOGALOS LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO
PROGRAMA


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


Ikimokyklinio ugdymo teikėjas - Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, trumpasis pavadinimas – Ariogalos lopšelis-darželis, įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 290082230.
           Teisinė forma ir priklausomybė – Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
           Grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
           Įstaigos adresas: Smėlynų g. 7A, Ariogala, Raseinių r., LT60265.
           El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
           Interneto svetainės adresas www.ariogalosld.jimdo.com


Vaikai ir jų poreikiai
               Ariogalos lopšelyje-darželyje veikia ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio amžiaus ir
priešmokyklinio ugdymo grupės. Jas lanko lietuvių tautybės vaikai ir vaikai iš dvikalbių šeimų.
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai ugdomi kartu su kitais vaikais visiškos integracijos
forma. Dauguma vaikų auga palankioje socialinėje aplinkoje.
               Programos tikslai, uždaviniai bei ugdymo turinys orientuoti į vaikų poreikių tenkinimą. Visa
lopšelio-darželio bendruomenė bendromis pastangomis tenkina vaikų poreikius, atsižvelgiant į
individualaus vaiko asmenybę, amžiaus tarpsnių psichologiją, sveikatos ypatumus. Svarbiausia, kad
būtų patenkinti visi vaiko poreikiai: ir fiziologiniai, ir biologiniai, ir socialiniai.
               Ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus, mums svarbu:
 Siekti, kad vaikas būtų sveikas ir saugus.
 Siekti dažno akių ir fizinio kontakto, pagal galimybes skirti individualų dėmesį vaikui,
tinkamai rūpintis mažyliu.
 Kurti saugią, džiaugsmingą aplinką: nuraminti, prajuokinti, džiaugsmingai nustebinti.
 Palaikyti, skatinti, drąsinti: pastebėti naujus gebėjimus, reikšti nuostabą dėl didėjančių
galimybių, pažymėti, atšvęsti pasiekimus, džiaugtis kiekvieno sėkme.
 Nekritikuoti, riboti draudimus, neakcentuoti nesėkmių.
 Neperkrauti aplinkos žaislų gausa, svarbu, kad vaikas būtų aktyvus, džiaugsmingas.
 Sudaryti sąlygas išlaikyti pusiausvyrą tarp judėjimo ir poilsio, gyventi judrų, bet natūralų
gyvenimą darželyje.
Ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus, mums svarbu sudaryti sąlygas tenkinti šiuos poreikius:
 Judėti, pažinti judesį, išreikšti save judesiu.
 Įgyti įvairios fizinės veiklos patirtį, padedant įvaldyti judėjimo įgūdžius, lavinant fizines kūno galias, tyrinėjant funkcines kūno galimybes.
 Žaisti įvairius žaidimus, nes žaidimas – pagrindinis lopšelyje-darželyje ugdymo metodas ir būdas.
 Bendrauti sakytine ir rašytine kalba, domėtis knyga.
 Plėtotis vaiko išraiškos ir kūrybos gebėjimams.
 Suvokti ir gerbti save, suvokti savo emocinę būseną, atpažinti kitų emocijas ir pan.
 Draugystės bei bendravimo poreikius tiek su bendraamžiais, tiek su suaugusiais.
 Pažinti supantį pasaulį ir rasti vietą jame.


Ugdymą teikiantis personalas
Ariogalos lopšelyje-darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai: ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo pedagogai, muzikos pedagogas, logopedas, kūno kultūros pedagogas,
socialinis pedagogas. Visi pedagogai turi aukštesnįjį arbą aukštąjį išsilavinimą. Įstaigos pedagogai
kelia kvalifikaciją respublikos, rajono organizuojamuose renginiuose. Jie yra parengę metodinių
ugdymo priemonių, dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvaudami respublikos ir rajono mokymo
priemonių parodose ir kituose renginiuose.
Įstaigos savitumas
Ariogalos lopšelis-darželis į ugdymą integruoja etnokultūros ir ekologijos kryptis. Įstaigoje
įkurta seklytėlė, kurioje yra surinkti senovę primenantys daiktai. Šioje seklytėlėje auklėtojos
vesdamos užsiėmimus, įvairias šventes, vakarones, sudaro sąlygas vaikams prisiliesti prie praeities.
Šiuolaikiniame technologijų pasaulyje tai ypač svarbu.

Ariogaloje yra miesto parkas, kur auga įvairūs medžiai, kuriuos vaikai gali stebėti, tyrinėti.
Įstaigoje veikia meno studija „Vaivorykštė“. Šioje studijoje pedagogai padeda vaikams
išreikšti save per įvairias meno raiškos priemones. Studijoje rengiamos vaikų darbų parodėlės pagal
metų laikus, vyksta pasakų inscenizavimas.
Tėvų ir vietos bendruomenės poreikiai
Stengiamasi pažinti ugdytinio šeimą, renkama informacija apie emocinę, socialinę ir
kultūrinę vaikų aplinką, įvertinama, kokią patirtį vaikas atsineša į darželį iš namų ir bendruomenės
aplinkos, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti kokybišką ugdymą(si). Ariogalos lopšelyjedarželyje užtikrinamas vienas iš svarbiausių tėvų poreikių – tęstinumas, nes lopšelyje-darželyje
ugdomi ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Tėvai tikisi, jog jų vaikas
išmoks pasirūpinti savimi, įgis būtinų gyvenimui pasitikėjimo savimi, socialinių, komunikacinių,
savitvarkos, savitvardos įgūdžių, pasirengs mokyklai.
Požiūris į vaiką ir jo ugdymą
Ariogalos lopšelyje-darželyje kiekvienas vaikas yra priimtinas kaip asmenybė,
garantuojamos teisės ir galimybės vystytis, augti sveikam, gyventi sutvarkytoje, saugioje aplinkoje,
jaustis laukiamam, mylimam ir vertinamam. Glaudžiai bendradarbiaudami su šeima, padėdami jai
atlikti vaiko globos ir ugdymo funkcijas, tenkiname vaiko poreikius visose raidos pakopose.
Lopšelyje-darželyje kiekvienas vaikas turi teisę lavinti savo gebėjimus, laisvai reikšti savo
nuomonę (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos
Respublikos įstatymu Nr. I-983).
Regiono savitumas
Ariogala yra antrasis pagal didumą Raseinių krašto miestas, pasižymintis nuostabiomis
apylinkėmis. Miestas įsikūręs Dubysos kairiajame krante prie Žemaičių plento. Čia esančiame
Dainų slėnyje vyksta rajoniniai ir respublikiniai renginiai.
Plėtojant vaiko kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Ariogalos
gimnazija, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Ariogalos filialu, Raseinių rajono
kultūros centru Ariogaloje, Raseinių meno mokyklos filialu Ariogaloje. Organizuojamos išvykos į
miesto parką.


Ugdymosi filosofija
Vaikai ugdomi remiantis humanistinės filosofijos kryptimi.
„Vaikas turi būti gerbiamas kaip asmenybė ir būtų pripažįstama vaiko vidinio pasaulio
nepriklausomybė, teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.“
(R. Rogers, A. Maslow)
A. Maslow nuomone, išugdyti kūrybišką asmenybę geriausiai padėtų ugdymas pasitelkus
meną. Ugdymas menu – tai geriausias būdas asmenybės kūrybiškumui atsiskleisti.


II. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI


                 Humaniškumo principas - teisė būti skirtingu, gerbiamu kaip asmenybė, teisė į vidinio pasaulio
nepriklausomybę ir savarankiškumą, teisė gyventi ir elgtis pagal prigimtį bei asmeninę patirtį.
Socialinio kultūrinio kryptingumo principas - ugdymo turinį orientuoti į vaiko gyvenimui ir
ugdymui(si) reikalingų socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą bei tautinio tapatumo jausmo
žadinimą.
                 Prieinamumo principas - ugdymo turinys atitinka 1-5 (6) metų vaiko psichologines galimybes, jo
pažinimo ir raiškos būdus bei stilių, bendravimo ir elgesio modelius bei emocijų pasaulį. Ugdymo
turinį taikyti atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į
vaikus augančius ir ugdomus skirtingoje socialinėje aplinkoje.
Integralumo principas - ugdymo turinys sudarytas atsižvelgiant į vaiko visuminį pasaulio
suvokimą ir jo mąstymo bei veiklos konkretumą, jausminės patirties darną.
                 Individualizavimo principas - vaikai ugdomi, atsižvelgiant į individualias jų savybes, ugdymo
šeimoje tradicijas ir vaikų patirtį. Taikomi skirtingi poveikio būdai, metodai. Taikomos
individualios ugdymo ar ugdymo nedidelėmis grupelėmis formos.
                 Tęstinumo principas - juo siekiama, kad nuo ankstyvojo amžiaus ugdomas vaikas pagal
kompetencijas būtų ugdomas ta pačia sistema ir toliau. Be to, lopšelyje-darželyje sudarytos puikios
sąlygos tęstinumui – nuo ankstyvojo amžiaus iki pradinės mokyklos.
                Demokratiškumo principas - vaikai skatinami reikšti savo nuomonę, rinktis jam patinkančią
veiklą. Ypač svarbi tėvų nuomonė, kurią jie gali reikšti visais su vaiku susijusiais klausimais.
Sudaromos sąlygos visiems vienodai gerai pasiruošti mokymuisi mokykloje. Rūpinamasi padidinti
specialiųjų ugdymosi poreikių (ypač gabių, turinčių specifinių polinkių ar vystymosi bei elgesio
trūkumų) optimalios integracijos į visuomenę galimybes.


III. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI


                  Tikslas - atsižvelgiant į pažangiausias kiekvieno vaiko prigimtines galias, jo individualią
patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos

gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies
pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.
                  Uždaviniai:
Siekti, kad vaikas:
 plėtotų individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias,
pažintų ir išreikštų save;
 pozityviai bendrautų ir bendradarbiautų su suaugusiais ir vaikais, mokytųsi spręsti kasdienes
problemas, atsižvelgti į savo ir kitų ketinimus, veiksmų pasekmes;
 aktyviai dalyvautų ir kūrybiškai išreikštų save šeimos, ugdymo įstaigos ir vietos
bendruomenės gyvenime;
 pažintų ir perimtų tautos kultūrą, savo krašto papročius, folklorą, žmonių darbus, liaudies
dainas, ratelius, žaidimus;
 mokytųsi pažinti ir veikti: žaistų, keltų klausimus, tyrinėtų, rinktųsi veiklos būdus ir
priemones, samprotautų apie tai, ko išmoko, numatytų tolesnės veiklos žingsnius.


IV. UGDYMO TURINYS


                   Ariogalos lopšelio-darželio aplinka yra orientuota į vaiką, jo poreikius ir galimybes. Išorinė
ir vidinė aplinka yra estetiška ir funkcionali. Ji skatina individualių vaiko kūrybos galių ir
saviraiškos - savęs įprasminimo, laisvės, meilės ir pagarbos, kūrybos pradmenų sklaidą. Šie
pradmenys ugdomi žaidžiant, susipažįstant su nauja aplinka, ugdymosi priemonėmis ir skatinant jo
gebėjimą bendrauti. Grupės aplinka yra jauki ir ugdanti, neslopinanti natūralaus vaiko poreikio
judėti, saviraiškos, bendravimo, emocijų.
Kuriama tokia aplinka, kuri padeda geriausiai įgyvendinti programoje numatytus ugdymo
tikslus, uždavinius, turinį. Kurdami aplinką, ugdytojai atsižvelgia į bendruosius vaikų psichinės ir
fizinės raidos dėsnius, socialinę, kultūrinę vaiko patirtį, į jo individualumą.
Ugdymo turinys atspindi vaiko kompetencijų ugdymą. Išskiriamos penkios kompetencijos, sietinos su vaiko pasiekimų sritimis:
              socialinė kompetencija,
              pažinimo kompetencija,
              komunikavimo kompetencija,
              sveikatos saugojimo kompetencija,
              meninė kompetencija.
Jos išdėstomos pagal dvi amžiaus grupes: 1-3 metų, 4-6 metų.

Skaityti 12327 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 12 lapkričio 2020 11:30

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MŪSŲ GRUPĖS

Bitučių grupė

bitutesIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aldona Greičiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Liudmila Zakarevičienė

 

Boružėlių grupė

boruziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Viganauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Lina Beitnorienė

Drugelių grupė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Urbonienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Dalė Balkauskienė 

Ežiukų grupė

eziukai

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Vaivadienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Lilijana Šimkūnienė

 

Kačiukų grupė

kaciukaiIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Rimydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Milda Kliknienė

 

Kiškučių grupė

kiskuciai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Gedgaudienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Žydrūnė Ališauskienė, mokytojo padėjėja Jovita Turšinskienė

 

Meškučių grupė

meskuciai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimantė Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Dolė Veličkienė

Nykštukų grupė

nykstukai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Greičienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Rūta Šimkuvienė

 

Pagrandukų grupė

pagrandukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Baltrušaitienė  ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Jovita Digrienė

 

Pelėdžiukų grupė

peledziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Lukauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Regina Rimkevičienė

Žirniukų grupė

zirniukai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Saltonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Rita Jančerytė

 

 

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230