Trečiadienis, 11 lapkričio 2020 10:55

Nuotolinis ugdymas

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

PATVIRTINTA

Raseinių r. Ariogalos 

lopšelio-darželio direktoriaus

2020 m. kovo 27 d.

įsakymu Nr. V-11

RASEINIŲ R.ARIOGALOS LOPŠELIO-DARŽELIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio (toliau-lopšelis-darželis) ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – aprašas) yra skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų, pedagogams pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu lopšelis-darželis ugdo vaikus nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas lopšelio-darželio nuostatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, ugdymo sutartys nekeičiamos.

II SKYRIUS

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS

3. Lopšelis-darželis, atsižvelgdamas į ugdytinių amžių, skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu bendrauja ir naudoja vaikų tėvų elektroninius ir socialinius kontaktus, kurių pagalba pateikiamos užduotys vaikams bei vykdoma komunikacija su pedagogais. Pedagogai informuoja tėvus apie nuotolinio ugdymo organizavimą  lopšelio-darželio internetinėje svetainėje, socialinių tinklų „Facebook“ ir kt platformose  IKT priemonėmis.

4. Ugdymosi užduotys skiriamos ugdytiniams Facebook ir kitomis IKT priemonėmis. Užduočių paketas parengiamas visai savaitei su metodiniais paaiškinimais tėvams.

4.1. Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai susitaria tarpusavyje dėl savaitės temos, pasirenka ugdomąją medžiagą ir užduotis;

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai parengia ugdymo veiklų planą savaitei; ugdymo  plane numatytos užduotys  siunčiamos ugdytinių tėvams pagal susitarimą kiekvieną dieną arba savaitei, vaikai savarankiškai arba su suaugusiųjų pagalba atlieka užduotis ir gautą rezultatą atsiunčia grupės su pedagogui sutartu laiku ir būdu.

5. Pedagogai su vaikų tėvais susitaria:

5.1. dėl nuotolinės ugdymosi aplinkos pasirinkimo;

5.2. dėl grįžtamojo ryšio suteikimo;

5.3. individualiai suderina su tėvais virtualaus bendravimo laiką.

6. Pedagogai, dirbdami nuotoliniu būdu ir IKT ryšio priemonėmis tarpusavyje bendradarbiaudami:

6.1. iki 2020 kovo 30 d. sukuria (ar naudojasi jau esančiomis) uždaras „Facebook“ grupes, kuriose talpinama ugdymosi medžiaga ugdytiniams ir pakviečia grupės tėvus prisijungti;

6.2. pedagogai ugdymo procesą planuoja, vaikų pasiekimus fiksuoja e. dienyno „Mūsų darželis“ priemonėmis;

6.3. ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, individualias ugdymo užduotis pateikia logopedas. Dėl užduočių pateikimo ir grįžtamojo ryšio su ugdytinių tėvais susitariama individualiai;

6.4. su tėvais bendraujama ir bendradarbiauja el. paštu, telefonu, „Mesenger“, „Facebook“;

6.5. meninio ugdymo mokytojas, kūno kultūros pedagogas ir socialinis pedagogas nuotolinio ugdymo  užduotis savaitei siunčia grupių pedagogams, naudodamasis e. dienynu „Musų darželis“, „Facebook“ grupe ar kitomis priemonėmis.

7. Šis aprašas skelbiamas lopšelio-darželio interneto svetainėje https://www.ariogalosld.lt/.

III SKYRIUS

NUOTOLINIO UGDYMO VYKDYMAS

8. Pedagogai ir vaikų tėvai gali prisijungti prie nuotolinių ugdymosi aplinkų iš namų.

9. Ugdymo medžiaga gali būti ir popierinė (pvz., vaikų turimi pratybų sąsiuviniai, knygelės), tačiau užduotys turi būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.

10. Pedagogai gali įrašyti vaizdo veiklas ir patalpinti uždaroje „Facebook“ grupėje, veiklos trukmė nereglamentuojama.

11. Pedagogai talpina nuorodas į kitus edukacinius tinklalapius uždaroje „Facebook“ grupėje.  

12. Pedagogai įpareigojami sekti Švietimo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje dėl Mokytojo TV transliacijos mokytojams.

IV SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

13. Ugdymo programų įgyvendinimui, lopšelis-darželis naudoja esamu visoms mokykloms laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

13.1. Emokykla (http://lom.emokykla.lt/public/)  – skaitmeninių priemonių paieška;

13.2. Ugdymo sodas (https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones) – mokymosi medžiagos (lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos, socialinių  ir kitų mokslų) saugykla, kurioje mokymosi medžiaga prieinama visiems mokiniams, mokytojams ir tėvams;

14. Nuorodos į kitą metodinę medžiaga nuotoliniam mokymui pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).

15. Naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu.

16.  Lopšelis-darželis gali:

16.1. susisiekti su kitomis Lietuvos mokyklomis ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi. Lietuvoje yra mokyklų, kurios jau daug metų sėkmingai mokinius moko nuotoliniu būdu. Jų sąrašą galima rasti adresu: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/isvykstantiems-gyventi-ir0mokytis-i-uzsieni.

16.2.  Kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalinti patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan.

_____________________________

Skaityti 13823 kartai Atnaujinta Ketvirtadienis, 12 lapkričio 2020 10:36

RENGINIAI

Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MŪSŲ GRUPĖS

Bitučių grupė

bitutesIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Aldona Greičiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Liudmila Zakarevičienė

 

Boružėlių grupė

boruziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jūratė Viganauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Lina Beitnorienė

Drugelių grupė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Urbonienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Dalė Balkauskienė 

Ežiukų grupė

eziukai

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Vaivadienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Lilijana Šimkūnienė

 

Kačiukų grupė

kaciukaiIkimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Elena Rimydienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Jakštienė, mokytojo padėjėja Milda Kliknienė

 

Kiškučių grupė

kiskuciai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Edita Gedgaudienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Žydrūnė Ališauskienė, mokytojo padėjėja Jovita Turšinskienė

 

Meškučių grupė

meskuciai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rimantė Miškinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Dolė Veličkienė

Nykštukų grupė

nykstukai

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ilona Greičienė ir vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Vijolė Lileikienė, mokytojo padėjėja Rūta Šimkuvienė

 

Pagrandukų grupė

pagrandukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laimutė Baltrušaitienė  ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Janina Dubinskienė, mokytojo padėjėja Jovita Digrienė

 

Pelėdžiukų grupė

peledziukai

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Lukauskienė ir vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Būdienė, mokytojo padėjėja Regina Rimkevičienė

Žirniukų grupė

zirniukai

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima Saltonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Zaksienė, mokytojo padėjėja Rita Jančerytė

 

 

Ariogalos lopšelis-darželis
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Smėlynų g. 7A, Ariogala, LT-60265, Raseinių r. sav.
Telefonas: (8 428) 75002
El. paštas:  ariogalosld@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290082230